Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN – Vadebo-Construct bvba 

1. TOEPASSINGSGEBIED 

1.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

2. PRIVACYBELEID 

De verwerkingsverantwoordelijke Vadebo-Construct bvba, Moerbekeplein 11 B – 9500 Geraardsbergen, hierna “aannemer” genoemd. De aannemer informeert de klant dat hij naam, adres, e- mail adres en alle gegevens die met hem/haar in verband staan en in zoverre ze gelinkt zijn aan een natuurlijke persoon, zal verwerken in uitvoering van de wettelijke verplichtingen voorgeschreven door de Boekhoudwetgeving en de Fiscale wetten. De aannemer verzameld en verwerkt de persoonsgegevens die hij van u ontvangt met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De aannemer zal deze gegevens ook meedelen aan onderaannemers, architecten en andere contractanten die de aannemer betrekt bij het uitvoeren van de werken. Bovendien heeft de aannemer een legitiem belang om deze gegevens te gebruiken in het kader van haar marketing strategie. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG – GDPR) heeft de klant recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te laten wijzigen en te laten verwijderen vanaf dat dit wettelijk mogelijk is en bovendien heeft de klant het recht de gegevens te laten overdragen naar een derde. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de aannemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de aannemer en zijn medewerkers zou ontvangen. De aannemer zal de gegevens bijhouden voor de periode dat hij hiertoe wettelijk verplicht is. Deze gegevens waarvoor geen wettelijke verplichting tot behoud bestaat, zullen door de aannemer maximaal 2 jaar worden bijgehouden. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals [terug te vinden op onze website /u afzonderlijk bezorgd].

3. GELDIGHEIDSDUUR, PRIJZEN, MEERWERKEN EN INTELLECTUELE RECHTEN 

3.1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3.2. Onze prijs omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor de normale opbouw van het gebouw, met uitzondering van: aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, riolering; nivelleringswerken aan het bouwterrein; toegangswegen; grondstudies; de kosten voor bronbemaling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte.

3.3. De door de aannemer opgegeven prijzen zijn inclusief taksen en kosten en kunnen bij iedere factuur worden aangepast volgens een formule, waarbij rekening gehouden wordt met de stijging van de prijs van de materialen en van de uurlonen in de periode vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst en de factuurdatum. Ingevolge berekening wordt de prijs in dezelfde verhouding aangepast. De bewijslast van deze prijsstijgingen ligt bij de aannemer.

3.4. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

3.5. Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.

3.6. Deze technische informatie wordt ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de werken overhandigd door de opdrachtgever en/of zijn aangestelde (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

3.7. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

4. LEVERING EN UITVOERING VAN DE WERKEN 

4.1. De goederen worden op risico van de aannemer vervoerd tot op de werf van de klant. De klant dient te zorgen dat de goederen door de aannemer op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De klant dient hiervoor te zorgen voor de nodige elektriciteit, verlichting en water ter plaatse van de levering. Behoudens andersluidend geding, gaat het risico na levering en plaatsing van de goederen over op de klant.

4.2. Indien hieraan niet is voldaan, is de klant ertoe gehouden alle schade in hoofde van de verkoper te vergoeden. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

4.3. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

4.4. De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

5. GRONDVERZET 

5.1. De grond kan enkel worden afgevoerd wanneer de aannemer tijdig over een conform verklaard technisch verslag beschikt dat hem voorafgaand wordt overhandigd door de opdrachtgever. Wanneer dit technisch verslag niet bij de prijsaanvraag werd gevoegd, is de afvoer van de grond niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders door de aannemer werd aangegeven. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het laattijdig afvoeren van de grond wanneer dit te wijten zou zijn aan het ontbreken van een conform verklaard technisch verslag.

6. OPLEVERING, WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUDSVERPLICHTING KLANT 

6.1. De klant dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen te controleren op eventueel zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing reeds bestonden en deze indien aanwezig, uiterlijk binnen de 15 dagen na levering per aangetekend schrijven aan de aannemer te melden. Het in gebruik nemen van of doorverkopen van deze goederen impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan. Ook bij niet-melden van deze gebreken, zal de aanneming geacht worden definitief aanvaard te zijn en zal dit gelden als definitieve oplevering.

6.2. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

6.3. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten, wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de oplevering.

6.4. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt 8 dagen na de uitvoering der werken, zijnde het tijdstip waarop de aanneming geacht wordt definitief opgeleverd te zijn. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer gedetailleerd en schriftelijk overmaakt per aangetekend schrijven. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:

− voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer;

− voor de gebreken aangebracht door de klant of de gebruiker van het gebouw na de oplevering;

− voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer.

Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder (art. 544 B.W.). De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

7. SANCTIES BIJ NIET-NAKOMING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

7.1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

7.2. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald wordt. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer van zijn kant door deze schorsing schade lijdt, dan zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer de rest van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 7.1.

7.3. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

7.4. De klant van zijn kant kan, bij in gebreke blijven van de aannemer en dit na aangetekende aanmaning, aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Deze is hoe dan ook beperkt, voor wat betreft de vertragingsboete, tot een maximum van 5% van de oorspronkelijke aannemingssom.

8. BETALING 

8.1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

8.2. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum op de zetel van de aannemer.

8.3. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 15 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven betwist werden.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1. De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de aannemer tot de dag van volledige betaling, vermeerderd met eventuele kosten en intresten en dit zelfs indien de goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

10. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT 

10.1. In geval van betwisting zijn enkel het vredegerecht of de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

10.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.

Zij waren alvast tevreden

Simon, Aalst
Ons project laten uitvoeren door Vadebo Construct was een echte meevaller.
Mathias, Zottegem
Zeer goede ervaring. Op tijd, proper, vriendelijk, binnen tijd en budget dat vooropgesteld was. En supermooi resultaat!
Bart, Oudenaarde
Zeer vriendelijk, behulpzaam en professioneel. Goed en snel contact via mail of telefoon. De perfecte partner voor ons bouw project.

Website door merkbar.be ‐ Copywriting door cowiewriting.be ‐ Foto's door kshot.be